Informacja o przetwarzaniu danych osobowych akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy

Surfland Systemy Komputerowe SA we Wrocławiu, 50-556 Wrocław, ul. Borowska 283B, zwany dalej SSK SA, informuje, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 str. 1), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych.

W sprawach ochrony danych osobowych można się skontaktować ze spółką pod adresem e-mail odo@ssk.com.pl lub numerem telefonu 71 30 71 960.

Dane osobowe akcjonariusza będą przetwarzane w celu:

  1. sporządzenia listy osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (dalej WZ) oraz weryfikacji uprawnienia do osobistego uczestniczenia lub do reprezentowania osoby uprawnionej, w tym akcjonariusza na WZ – zgodnie z art. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce – art. 407 Kodeksu spółek handlowych,
  2. dopełnienia innych obowiązków publicznoprawnych SSK SA związanych z funkcjonowaniem jako spółka akcyjna, w tym obowiązków wynikających z Kodeksu spółek handlowych, przepisów dotyczących funkcjonowania spółki na rynku publicznym oraz ochrony informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie MAR) – zgodnie z art. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Spółce,
  3. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez SSK SA – zgodnie z art. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki.

SSK SA otrzymuje Pani/Pana dane osobowe jako akcjonariusza z systemu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Przekazanie danych do KDPW S.A., a następnie do Spółki następuje w związku ze zgłoszeniem przez Panią/Pana chęci udziału w WZ SSK SA podmiotowi, który prowadzi Pani/Pana rachunek papierów wartościowych.

Dane otrzymane przez Spółkę obejmują: dane identyfikacyjne, dane adresowe, liczbę akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych/ w rejestrze sponsora emisji oraz numer identyfikacyjny akcji KDPW S.A.
W przypadku, gdy jest Pani/Pan pełnomocnikiem akcjonariusza Pani/Pana dane pozyskane przez SSK SA pochodzą z otrzymanego od akcjonariusza pełnomocnictwa i przedłożonego dowodu tożsamości lub przekazanej jego kopii.

Dane osobowe akcjonariuszy mogą być udostępniane innym odbiorcom – podmiotom uprawnionym, jedynie na podstawie odpowiednich przepisów prawa i w uzasadnionych przypadkach. W przypadku, gdy jest Pani/Pan akcjonariuszem SSK SA dane mogą być udostępniane na Pani/Pana wniosek na podstawie art. 407 § 1 i § 11 Kodeksu spółek handlowych, Komisji Nadzoru Finansowego – na podstawie art. 70 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, KDPW S.A., placówce pocztowej, firmie kurierskiej, dostawcom usług polegających na obsłudze przepływu poczty elektronicznej.

Dane osobowe akcjonariusza/pełnomocnika akcjonariusza będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi związane z obsługą WZ np. notariuszowi sporządzającemu protokół z WZ.

Dane osobowe akcjonariusza będą przetwarzane przez okres posiadania statusu akcjonariusza SSK SA a dane przetwarzane w związku z udziałem akcjonariusza w walnym zgromadzeniu – przez okres istnienia Spółki.

Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez SSK SA. Po tym okresie dane osobowe akcjonariusza będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo, w zakresie danych Pani/Pana dotyczących, żądać od administratora: dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich  przetwarzania.

Stwierdzając, iż dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, funkcjonujący pod adresem 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.

Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne dla realizacji powyżej określonych celów.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.