Strona główna > Relacje inwestorskie > Strona Relacji Inwestorskich – informacje ogólne > Akcjonariat

Akcjonariat

Struktura kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy spółki Surfland Systemy Komputerowe SA składa się z 3 561 166  akcji

o wartości nominalnej 1 zł każda, z czego:

Seria
Liczba
Rodzaj akcji
Uwagi
A
1 099 400
zwykłe na okaziciela
akcje dopuszczone do obrotu na GPW
B
11 400
zwykłe na okaziciela
akcje dopuszczone do obrotu na GPW
C
11 400
zwykłe na okaziciela
akcje dopuszczone do obrotu na GPW
D
1 433 966
zwykłe na okaziciela
akcje dopuszczone do obrotu na GPW
E
80 000
zwykłe na okaziciela
akcje dopuszczone do obrotu na GPW
F
250 000
zwykłe na okaziciela
akcje dopuszczone do obrotu na GPW
G
475 000
zwykłe na okaziciela
akcje dopuszczone do obrotu na GPW
I
200 000
zwykłe na okaziciela

Z wyżej wymienionych akcji przysługuje łącznie 3 561 166 głosów.

 

Główni akcjonariusze

powyżej 5% w kapitale, stan na dzień 10.04.2017

Właściciele Seria akcji Liczba akcji % w kapitale liczba głosów % w głosach
Surfland Sp. z o.o. Sp. k. A 1 099 400  73,69%  2.624.232 73,69%
D 1 404 832
I 120 000
Pozostali B 11 400  26,31% 936.934  26,31%
C 11 400
D 29 134
E 80 000
F 250 000
G 475 000
I 80 000
razem: 3 561 166 100%  3 561 166  100%