Strona główna > Dane osobowe

Dane osobowe

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, Surfland Systemy Komputerowe S.A (zwany dalej SSK SA) informuje, iż:

1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SSK S.A. ul. Borowska 283B, 50-556 Wrocław

3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej między stronami umowy lub obsługi zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, bądź na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

4)    Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane bankowi, urzędowi skarbowemu, ZUS;

5)    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  • trwania umowy,
  • do upływu okresu przedawnienia zobowiązania zgodnie z kodeksem cywilnym,
  • przez okres 5 lat tj. okres przedawnienia zobowiązań podatkowych – art. 70 ustawy z 29.08.1997r. Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2017, poz. 201 t.j.);

7)    posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielonej zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. a RODO, wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy ssk@ssk.com.pl.

8)    ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9)    podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z realizacją umowy;

10)  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Wrocław, 24  maja 2018